Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. de huidige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle door ons afgesloten overeenkomsten, eventueel aangevuld met bijkomende schriftelijke bepalingen. deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle door ons maatschappij afgesloten overeenkomsten, onafgezien van het eventuele bestaan van verkoopsvoorwaarden van de koper. deze kunnen derhalve nooit van toepassing zijn op de door de FLB n.v. gesloten overeenkomsten.

Bestelling

 1. de ondertekening van een bestelbon verbindt de klant onherroepelijk en geldt in zijne hoofde als eenzijdige aankoopbelofte ten opzichte van de FLB n.v., overeenkomstig de bepalingen van de bestelbon. de aanduidingen en beschrijvingen van onze goederen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogi, offertes, documentatie of prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel gegeven ten titel van inlichting, en zonder verbintenis van onzentwege, terwijl onze vennootschap zich het recht voorbehoudt ten allen tijde wijzigingen aan te brengen.

Betaling

 1. onze facturen zijn contant betaalbaar te Bornem. Betalingstermijnen worden enkel schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Ingeval een termijnbetaling niet wordt voldaan is het saldo onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning, geheel opeisbaar. Bij contante betaling zal een korting van 2% worden toegestaan.

Iedere vertraging geeft van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, aanleiding tot betaling van een rentevergoeding van 15% per jaar. In dit geval is ook een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten gelijk aan 15% van het bedrag verschuldigd. deze schadevergoeding bedraagt minimum 40 euro.

De verzending

 1. De goederen worden steeds vervoerd op risico van de geadresseerde, zelfs in het geval ze franco aan huis worden verzonden; de geadresseerde heeft derhalve de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders, zo dit nodig blijkt.

Leveringstermijnen

 1. De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting gegeven. een eventuele vertraging bij de levering geldt niet als reden voor annulering van de bestelling en kan evenmin aanleiding geven tot welke schadevergoeding dan ook.
 2. Elke bestelling is onmiddellijk en volledig leverbaar zodra de goederen in onze magazijnen voorradig zijn. onze vennootschap is niet gebonden door de termi-jnen, door de klant opgegeven. enkel vertragingen van meer dan 6 maanden in de opgegeven leveringstermijnen kunnen de vernietiging van de bestelling door de koper rechtvaardigen.
 3. Alle klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na levering aan onze maatschappelijke zetel worden toegezonden. na deze termijn worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. geen enkele terugzending van goederen zal geaccepteerd worden zonder onze voorafgaandelijke toestemming. een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen tot betaling op de vastgestelde vervaldagen. Wanneer de gebreken van de koopwaar erkend worden kan dit alleen aanleiding geven tot vervanging.

Bijzondere bepalingen

 1. De goederen, door onze vennootschap geleverd, worden enkel de eigendom van de klant na volledige regeling van de verkoopprijs; ingeval van betaling door cheque of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.

9.Ingeval van overmacht wordt onze vennootschap bevrijd van al haar verbintenissen ten opzichte van de klant. Zij heeft nochtans, mocht zij dit verkiezen, het recht zich te beperken tot tijdelijke, gedeeltelijke of gehele opschorting van haar leveringen aan de klant in dezelfde omstandigheden.

 1. Ingeval van annulatie van de bestelling door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde der goederen verschuldigd zijn.
 2. De betwisting van een gefactureerde prijs verleent in geen geval vrijstelling van betaling van factuur. Alleen het betwiste bedrag mag geschorst worden.

Bevoegdheid

 1. voor alle geschillen zal alleen het Belgische recht van toepassing zijn. Alle eventuele betwistingen betreffende deze overeenkomsten vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de vrederechter te Dendermonde of de rechtbanken te Antwerpen.

model TA 05.12.03 Clausule van eigendomsvoorbehoud

 1. de geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en interesten. de levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. de koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

Indien U de door U aangekochte en door ons geleverde FLB n.v. producten doorverkoopt aan een groothandelaar of aan andere bronnen, dan eigenen wij ons het recht toe om alle FLB n.v. producten die U in voorraad heeft weg te halen en nooit meer te leveren. dit is een bescherming voor al onze FLB n.v. kappers.

Retourneren / Transport en betalingen

Betalingen

 1. Enkel Bancontact

Transport

 1. Onder de 50 euro betaalt u 3,99 euro en boven de 50 euro zijn de leveringen gratis

Bestellen

 1. Bij het foutief bestellen, kunt u het product terug opsturen naar ons (ongebruikt) en zal u zelf de transport moeten betalen. Wanneer wij iets foutiefs hebben geleverd, zullen we het juiste item opnieuw opsturen en het foute item kan u dan retourneren op onze kosten. U kan een mail sturen met vragen naar: info@moosehaircare.be.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten